+36-30/100-9525 | info@hemphealth.hu | 1085 Budapest, József krt. 59-61.

+36-30/100-9525 | info@hemphealth.hu | 1085 Budapest, József krt. 59-61.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános rendelkezések

A https://hemphealth.hu weboldalon webáruházat üzemeltető Hemp Health Kft. jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja a webáruház felhasználóit jogaikról és kötelezettségeikről.

 

Kérjük, hogy a megrendelés előtt alaposan olvasd el az ÁSZF-et, mert ez tartalmazza a köztünk elektronikus úton létrejövő szerződés lényeges feltételeit!

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Hemp Health Kft. (székhely: 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.; adószám: 27730607-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-034107, a továbbiakban: Üzemeltető, HEMP HEALTH, Mi) https://hemphealth.hu  domain név alatt elérhető weboldalon CBD tartalmú illóolajakat, kozmetikumokat, élelmiszereket, étrend-kiegészítőket és egyéb kozmetikai termékeket (a továbbiakban: Termékek) forgalmazó webáruházat üzemeltet.

A Termékek megrendelésével a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint a termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a HEMP HEALTH és a megrendelést elküldő magánszemély vagy vállalkozás (a továbbiakban: Felhasználó, Te, Ti) között.

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a https://hemphealth.hu  weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett Webáruház kínálatában szereplő Termék(ek) megrendelésére.

Az ÁSZF a HEMP HEALTH-re és a Felhasználóra, illetve a Fogyasztóra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza (az ÁSZF személyi hatálya).

 

2. MIT TARTALMAZNAK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK?

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tartalmát, úgy mint

 • az Üzemeltető legfontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Üzemeltető leírását, működésének alapvető feltételeit,
 • Téged, mint Felhasználót és a HEMP HEALTH-t mint Üzemeltetőt megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Webáruház használatával és a megrendelés menetével kapcsolatos információkat (regisztráció, megrendelés menete, a szerződéskötés formája és folyamata, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség, visszaigazolás stb.),
 • a teljesítési határidőkre vonatkozó előírásokat,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • a Téged megillető jogorvoslati jogokat és azok érvényesítésének feltételeit.
Fogalmak

3. FOGALMAK

 

Termék(ek): a Weboldalon elérhető termékkínálatban szereplő termékek;

Felhasználó: a Weboldalt használó személy;

Vásárló: a Webáruházból Termék(ek)et megrendelő vevő, aki lehet Fogyasztónak minősülő magánszemély, valamint a fogyasztónak nem minősülő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás;

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő természetes személy (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; 

Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 4. pont szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Felek: a Webáruház és a Vásárló együttesen;

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül;

Szerződés: az Üzemeltető és a Felhasználó között a Webáruházban Termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés;

Távollevők között létrejövő szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett, https://hemphealth.hu domain név alatt elérhető elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Vételár: a Termékekért fizetendő ellenszolgáltatás.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a Szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Üzemeltető a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal.

 

 4. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. Ha bővebben szeretnél tájékozódni a jogaidról, azt a Szerződésre vonatkozó alábbi jogszabályokban teheted meg:

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi (II.26.) Korm.rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (NGM rendelet),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (E-kereskedelmi súlyos jogsértésről szóló Korm.rendelet),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46//EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018.február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Geo-blocking rendelet).
Szerződő felek

5. A SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

 

A Szerződés a HEMP HEALTH mint Üzemeltető és a Vásárló mint a Termék(ek) megrendelője között jön létre, aki lehet Fogyasztó vagy Vállalkozás is.

 

A Webáruház legfontosabb adatai:

 

Cégnév: Hemp Health Kft.

Székhely (és egyben a panaszügyintézés helye): 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.

Panaszügyintézés egyéb helye és visszavételi cím: CBD Corner by Hemp Health szaküzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

Cégjegyzékszám: 08-09-034107

Adószám: 27730607-2-08

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Értékesítési online felület: https://hemphealth.hu

Bankszámlaszám: 1040 4058 5052 6971 6970 1002

Tárhelyszolgáltató neve, címe: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14. unas@unas.hu

 

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

Telefonszám:+36 30 100 9525, +36 30 700 4259 (hétfő-péntek 9-18, szombat: 10-17)

E-mail cím: info@hemphealth.hu

 

 6. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A Szerződés magyar nyelven jön létre.

A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a HEMP HEALTH részéről a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Te minősülsz ajánlattevőnek. A Szerződés akkor jön létre közöttünk, amikor az ajánlatod elfogadásaként a megrendelést visszaigazoljuk.

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailben, levélben a rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni.

A Weboldalon keresztül leadott megrendelés ráutaló magatartással (jelölőnégyzet bejelölése, megrendelést indító gombra kattintás) tett jognyilatkozat, így az annak alapján elektronikus úton köztünk, mint távollevő felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A HEMP HEALTH a szerződéseket nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A HEMP HEALTH magatartási kódexnek nem veti magát alá.

A HEMP HEALTH kijelenti, hogy a Webáruház üzemeltetéséhez a jogszabályban előírt hatósági engedélyekkel rendelkezik, illetve a szükséges bejelentéseket megtette.

Rendelési információk

7. A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA

 

A Webáruházban történő megrendelés leadásához regisztráció nem szükséges, a Felhasználóknak lehetősége van regisztráció nélküli vásárlásra is.

 

A visszatérő vásárlóknak az Üzemeltető a rendelések nyomon követését és törzsvásárlói pontok jóváírását biztosítja.

 

A regisztráció megkezdéséhez kattints a „Regisztrálok” gombra, majd add meg az alábbi regisztrációs és kapcsolattartó adataidat:

 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • telefonszám.

A regisztrációhoz a számlázási adatok megadására is szükség van.

A sikeres regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése, az ÁSZF kifejezett elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulás.

 

A sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre történő, a felhasználói fiókot (profilt) aktiváló gombot tartalmazó, visszaigazoló e-mail küldésével értesítünk.

 

A sikeres regisztrációt követően a „Belépek” gombra kattintva a belépési felületen tudsz belépni a felhasználói fiókodba, miután a belépési adataidat megadtad (felhasználónév, jelszó).

A megrendelés leadásához a szállításhoz szükséges címeket is meg kell adnod.

A regisztrációval vállalod, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíted annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A profilod egyéb adatait is bármikor módosíthatod.

 

A profil adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag Te vagy a felelős. Amennyiben tudomást szerzel arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavadhoz jogosulatlan harmadik személy hozzáférhetett, köteles vagy haladéktalanul megváltoztatni jelszavad. Ha feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles vagy erről egyidejűleg értesíteni minket.

 

A profilod törlését a felhasználói fiókodban található „Profil törlése” gombra kattintva kezdeményezheted.  A HEMP HEALTH rendszere a törlést követően nem fogja az adataidat tartalmazni, az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód. A felhasználói fiók törlését követően a profilodhoz a későbbiekben nem férünk hozzá, és a törzsvásárlói programban gyűjtött pontjaid is elvesznek.  Megrendelés leadásához és a törzsvásárlói programban történő részvételhez új regisztráció szükséges.

 

 8. TERMÉKEK, ÁRAK, AKCIÓK

 

A Termékek leírása és vételára a Termékek adatlapján olvasható. Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik Termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni, kivéve, ha az eltérés elenyésző.

A Weboldalon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, melyek az akciós áron lettek leadva, maximálisan 10 napon belüli kiszállítással. Akciós termékek esetén az akció időtartama visszavonásig érvényes.

Amennyiben egy Termék készlethiány miatt nem kapható, az Üzemeltető a Vásárlót tájékoztatva törölheti a megrendelésből. A Vásárló ezen esetben telefonos vagy elektronikus (e-mail, sms) formában tájékoztatást kap, megrendelésétől elállhat. A rendeléstől való elállást a vásárlónak mindenképpen jeleznie kell!

 

9. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

Termékek ismertetése, kiválasztása

A Weboldal felületén lehetőséged van böngészni a Termékek között, amelyeket különböző szempontok szerint mutatunk be. A termékkategória nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik.  A Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról a Termék nevére, illetve fotójára kattintva tájékozódhatsz.

 

 

A „kosár” funkciói

Ha bármely Termék elnyeri a tetszésed, akkor a „Kosárba rakom/Megrendelem” vagy hasonló feliratú gombra kattintva tudod a Terméke(ke)t a virtuális kosárba helyezni, ami egyfajta „előszobája” a megrendelésnek.

A kosár tartalmát a „Kosár tartalma”, a „Kosár” vagy hasonló feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudod megtekinteni.

A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt a „+ / -” ikonokra kattintva tetszés szerint csökkentheted, növelheted vagy A „törlés - X” ikonra kattintva törölheted a kosárból.

A Felhasználó a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

 

Milyen lépéseket kell tenned a megrendelés elküldéséhez?

A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

A Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők.

 

Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a Termékekre vagy az árakra vonatkozó információkban, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

 

 

A megrendelésed elküldése előtt egy összefoglaló oldalon ellenőrizheted a korábban megadott adatokat és a kosárban lévő Terméke(ke)t, illetve azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibát vettél észre, mindenképp javítsd ki! A megrendelés véglegesítése előtt lehetőséged van arra is, hogy a kosár tartalmán változtass (a „Vissza” gomb megnyomásával).

Ha meggyőződtél arról, hogy a megadott adatok helyesek és a kosár a megrendelni kívánt Terméke(ke)t tartalmazza, akkor megrendelést a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudod véglegesíteni és elindítani a rendelésedet, a jelen ÁSZF elfogadásával.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

Az adatok megadását követően Vásárló a”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy emailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Adatbeviteli hibák javítása: a Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vásárló a „+,-” gombbal véglegesíti a mennyiséget. Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

Kuponok igénybevétele

 

Tekintettel arra, hogy az onlinepenztarca.hu üzemeltetője, az ONLINE GROUP Szolgáltató Kft. (a  továbbiakban: ONLINE GROUP) korrekt webáruháznak minősítette a www.hemphealth.hu weboldalon elérhető Webáruházat, a HEMP HEALTH és az ONLINE GROUP megállapodása alapján a www.onlinepenztarca.hu weboldalon regisztrált Vásárlók számára lehetőség van a Webáruházban történő vásárlások után a www.onlinepenztartca.hu ( a továbbiakban Online Pénztárca) felületén kuponokat gyűjteni, amelyeket későbbi vásárlásaik során beválthatnak az ONLINE GROUP partner webáruházaiban.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

Az Online Pénztárcában jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Ft-onként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP jogosult bármikor korlátozni a kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont az Online Pénztárca rendszere sajnos nem tudja elfogadni. (Amennyiben a Vásárló online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az Online Pénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az Online Pénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az Online Pénztárcában.

Az Online Pénztárca használatára az ONLINE GROUP ÁSZF-jének a rendelkezései irányaidók:

https://www.onlinepenztarca.hu/tartalmak/aszf

 

 10. A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSÁNAK FOLYAMATA

 

A megrendelésed elküldése után 3 órán belül, de legkésőbb 48 órán belül egy e-mail fogsz kapni tőlünk, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • az automatikus visszaigazolást, melyben arról tájékoztatunk, hogy a rendelésed megérkezett a rendszerünkbe és tartalmazza az általad megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a Szolgáltatás árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget).

 

Ha azt tapasztalod, hogy a visszaigazolás tévesen tartalmazza az adataidat, úgy ezt a tényt haladéktalanul köteles vagy e-mailben közölni velünk – a helyes adatok egyidejű megadásával. Amennyiben a visszaigazoló és a szerződést létrehozó e-mailünk 48 órán belül nem érkezik meg az e-mail fiókodba, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot! Bár mindent megteszünk a technikai problémák megelőzésére, de elképzelhető, hogy a megrendelésed technikai okok miatt mégsem érkezett meg a rendszerünkbe.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban foglalt első levél szerinti visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az Szerződést nem keletkeztet.

 

 • a HEMP HEALTH-nek a megrendelésedet (szerződéses ajánlatodat) elfogadó szerződéses nyilatkozatát, amely legkésőbb a megrendelésedtől számított 48 órán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét.

 

 

Szerződés létrejötte

12. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

  1.  

   A HEMP HEALTH megrendelést visszaigazoló e-mailje polgári jogi értelemben az általad tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a Szerződés Közted és a HEMP HEALTH között. A Szerződés létrejöttének az időpontja az az időpont, amikor a visszaigazoló e-mailünk az e-mail fiókodban hozzáférhetővé válik. A HEMP HEALTH a szerződést létrehozó visszaigazoló e-mailjében a szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF-et tartós adathordozón is megküldi a Vásárló számára.

   Az általunk online módon megkötött Szerződés Termék adásvételére, illetve Szolgáltatás nyújtására irányuló, távollevők közötti elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül.

   A Szerződés alapján a HEMP HEALTH a Termék(ek)) tulajdonjogának átruházására, továbbá Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni köteles.  A Vásárló kötelezettsége a vételár és a szállítási költség megfizetése és a Termék(ek) átvétele.


   A Szerződés megszűnik az Üzemeltető és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti továbbá az is, ha az Üzemeltető vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

    

   Ajánlati kötöttség

   Az ajánlati kötöttség azt jeleni, hogy a megrendeléshez, mint az általad tett ajánlathoz meghatározott ideig kötve maradsz. A HEMP HEALTH 48 órán belül tehet olyan elfogadó nyilatkozatot, amellyel a szerződés létrejön – a visszaigazoló e-mailnek tehát haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül meg kell érkezni Hozzád.

   Amennyiben az ajánlati kötöttség fenti időtartama alatt nem kapod meg a visszaigazoló e-mailünket (vagyis azt nem válik hozzáférhetővé az e-mail fiókodban), mentesülsz az ajánlati kötöttség alól.

   Ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert hibás e-mail címet adtál meg a regisztrációd során, vagy az e-mail fiókod tárhelyének telítettsége miatt nem tudsz üzenetet fogadni, a HEMP HEALTH kizárja a felelősségét a rendelésed meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért. Természetesen egy ilyen probléma esetén is igyekszünk segítségedre lenni, és megoldást találni.

   Ha megrendelésed elküldése után a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát találsz, azt 24 órán belül köteles vagy jelezni a HEMP HEALTH felé, hogy elkerüljük a nem kívánt vagy téves tartalmú rendelés teljesítését.

    

   A szerződés hatálya

   Jelen Szerződés a megrendelés visszaigazolásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

    

   Hibás ár

   A Szolgáltatás árának/díjának és leírásának feltüntetésekor a lehető legnagyobb gondossággal járunk el, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a Szolgáltatás hibás árral szerepel a Weboldalon.

   Az alábbi esetekben nyilvánvalóan hibás árat látsz:

   • 0 Ft-os ár
   • kedvezményes, de nem a kedvezmény feltüntetett mértékének megfelelően csökkentett ár,
   • a tényleges árleszállítás szándéka nélküli hibás ár, amely a kedvezményes piaci árszintnél is lényegesen alacsonyabb, ahhoz képest is irreális.

    

   Ilyen esetekben a HEMP HEALTH az alábbi jogot tartja fenn magának:

   1. nem fogadja el a Felhasználónak a HEMP HEALTH szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árat tartalmazó) ajánlatát,

   ÉS

   1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő ár alkalmazásával tesz ajánlattételi felhívást a Felhasználónak (a Felhasználó nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni a HEMP HEALTH felé),

   VAGY

   1. a téves ár alkalmazásával indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezártnak minősül és a Szerződés nem jön létre.

    

   A kereskedelmi gyakorlat megítélése során a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

    

   A HEMP HEALTH ennek alapján feltételezi a Felhasználókról, hogy a Szolgáltatás megrendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárható magatartás szerint járnak el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Szolgáltatás tulajdonságával, jellemzőivel és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Szolgáltatásnak a Weboldalon feltüntetett ára nyilvánvalóan alacsony.

    

    

   1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS A SZÁMLA MEGKÜLDÉSE

    

   Fizetési módok

   Az általad kiválasztott Szolgáltatások díját/árát az alábbi fizetési megoldással tudod kiegyenlíteni:

   • Fizetés utánvétellel:Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak  teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. 
   • Online bankkártyás fizetés:Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
   • Átutalással történő fizetés (egyedi esetekben): a Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

    

    

   Szállítási költség


   A szállítási költség 15.000,- HUF rendelési összeg alatt 999,- HUF/szállítás, a 15.000,- HUF összeget meghaladó rendelés esetén ingyenes.

      

   Számla

   A HEMP HEALTH minden megrendelésről ÁFÁ-s számlát állít ki a Vásárló nevére és címére. A HEMP HEALTH a kiállított számlát a Vásárló számára elektronikus úton küldi meg. Amennyiben a HEMP HEALTH számlát állított ki és a Vásárló helytelenül adta meg adatait és ezen okból nem kapta meg az számláját, ezért a HEMP HEALTH-t semmilyen felelősség nem terheli.

    

   1. 14. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

    

   A HEMP HEALTH a megrendelt és házhoz szállítani kért Termékek kiszállítását a Vásárló által megadott szállítási címre futárszolgálat alvállalkozó bevonásával végzi. A megrendelt termékeket a Vásárló a HEMP HEALTH budapesti márkaboltjában is átveheti az alábbi elérhetőségen:

   CBD Corner by Hemp Health üzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

    

   Amennyiben a Vásárló 14 napon belül nem veszi át a személyes átvétellel megrendelt terméket, a HEAMP HEALTH úgy tekinti, mintha a Vásárló elállt volna a vásárlástól, és törli a megrendelést.

   A HEMP HEALTH az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha azt maga teljesítette volna.

   A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

    

  Elállás joga

  A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA

  A jelen fejezetben felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (a továbbiakban: Fogyasztó). Ennek megfelelően a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások nem gyakorolhatják a jelen fejezet szerinti elállási jogot.

  A 45/2014. Korm.rendelet 20. §-a  értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

  1. Terméknek,
  2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. d)  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

   

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

  A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

  A Fogyasztó elállási jogának kizárása

  A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

  Ennek értelmében az egészségvédelmi és higiéniai szabályokat betartva bontott vagy sérült csomagolású terméket nem áll módunkban visszavenni.

  Ha a Fogyasztó élni kíván az elállás jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán vagy elektronikus levél útján) a jelen ÁSZF 5. pontjában található elérhetőségeken a HEMP HEALTH részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF végén található 1. sz mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát is.

   

  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a HEMP HEALTH részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából.

  A bizonyíthatóság szempontjából a postán megküldött elállási nyilatkozatot ajánlott küldeményként, az e-mailben küldött elállási nyilatkozatot pedig kézbesítési jelentés kérésével megküldeni.

  A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  A HEMP HEALTH köteles észszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha a Fogyasztó a Weboldalon biztosított módon (űrlapon) küldte be nyilatkozatát.

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a HEMP HEALTH által a Weboldalon feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt furának adja) a Terméket.

  A Terméknek a Webáruház visszavételi címére történő visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Webáruház vállalta e költségek viselését. Tájékoztatunk, hogy a HEMP HEALTH nem vállalja a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a fogyasztótól, így az utánvéttel küldött csomagot nem vesszük át. A Termék visszaküldésén kívül a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

  Felelősség az értékcsökkenésért

  HEMP HEALTH fenntartja magának a jogot, hogy az elállási jog gyakorlása esetén követelje a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést, illetve észszerű költségeinek megtérítését.

  A vételár visszatérítése

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a HEMP HEALTH visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék vételára), ideértve a szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (például az elállási nyilatkozatában megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét). Az ilyen visszatérítési mód alkalmazása miatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

  HEMP HEALTH jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot figyelembe véve.

   

   

   

   

  Kellékszavatosság, termékszavatosság

  16. KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS TERMÉKSZAVATOSSÉGRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOK

   

   

  Hibás teljesítés

  Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által leadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett volna.

  Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Hibás teljesítés esetén az alábbi kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igényeket érvényesítheted.

   

  Kellékszavatosság

   

  Milyen esetben élhetsz kellékszavatossági jogoddal?

   

  A Webáruházzal szemben hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék esetében az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési időn belül érvényesítheted a szavatossági igényeidet azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadásának az időpontjában már léteztek.  

   

  Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheted a szavatossági igényeidet.

  A kellékszavatossági igény közvetlenül a Webáruházzal szemben érvényesíthető.

   

   

  Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igényed alapján?

   

  A webáruház hibás teljesítése esetén - választásod szerint  az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

   

  Kérheted a Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz, illetve meg is szüntetheted azt.

   

  Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  Fogyasztóként akkor is jogosult vagy- a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  1. a)  nem végeztük el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégeztük azt, de részben vagy egészben nem teljesítettük azt az előírást, hogy a kicserélt Termék visszavételét, illetve a nem megfelelő Termék eltávolítását a saját költségünkre kell biztosítanunk, vagy megtagadtuk a Termék szerződésszerűvé tételét;
  2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a megkíséreltük a Termék szerződésszerűvé tételét;
  3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  4. d) nem vállaltuk a Termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogjuk a Terméket szerződésszerűvé tenni.

   

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás Termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő Termékeket tartsa meg.

   

   

  Milyen kötelezettségeid vannak a kellékszavatossági jogok érvényesítése során?

   

  Fogyasztóként jogosult vagy a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg nem teszünk eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinknek.

  A Terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a HEMP HEALTH rendelkezésére kell bocsátanod.

   

  Hogyan gyakorolhatod a kellékszavatossági jogod?

   

  Fogyasztóként az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogod a Webáruháznak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

   

   

  Hogyan kell a Webáruháznak eljárni a kellékszavatossági jog érvényesítése során?

   

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

   

  A Webáruháznak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Termék visszavételét.

   

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy több Terméket érintő adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Termékeke egy része tekintetében szünteti meg, úgy

   

  1. a) a Fogyasztónak a Webáruháznak a költségére vissza kell küldenie a Webáruháznak az érintett árut; és
  2. b) a Webáruháznak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett Termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint az Terméket vagy a Termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

   

  Milyen határidő áll nyitva kellékszavatossági igényed érvényesítésére?

   

  A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles vagy közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem tudod érvényesíteni.

   

   

  Kit terhel a bizonyítás a kellékszavatossági jogok érvényesítése során?

   

  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a Terméket a HEMP HEALTH értékesítette. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Téged terhel annak a bizonyítása, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  Ha hibás teljesítésre hivatkozva kívánod megszüntetni az adásvételi szerződést, minket terhel annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

   

  Milyen esetben tagadhatjuk meg a Termék szerződésszerűvé tételét?

   

  A HEMP HEALTH megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne nekünk, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

   

   

  Termékszavatosság

   

  A Termék hibája esetén Fogyasztó - választása szerint elállhat vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

   

  Az Üzemeltető kizárólag új, bontatlan csomagolású termékeket értékesít. A szavatossági idő terméktípustól függően változó.

   

  Milyen jogok illetnek meg a termékszavatossági igényed alapján?

   

  Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

   

  Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Neked kell bizonyítanod, ezért javasoljuk, hogy még a termék szavatossági idejének lejárta előtt jelezd igényed!

   

  Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

   

  A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesítheted n termékszavatossági igényét?

   

  Termékszavatossági igényed a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságod elveszíted.

   

   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felelősség kizárása

  Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a Vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra.

  Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

  Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek.

  A Webáruház nem vállal felelősséget a megrendelt és kiszállított termékek nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért

   

  Egyéb rendelkezések

  Az Üzemeltető jogosult az Általános Szerződési Feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a Webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

  Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

  Panaszkezelés

   

  A Vásárló az Üzemeltetőnek, illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

   

  Postai úton:

  Székhely: 9443 Petőháza Bartók Béla utca 16.

  Telephely: CBD Corner by Hemp Health szaküzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

   

  Elektronikus formában:

  e-mail: info@hemphealth.hu

  Telefonon:

  +36 30/100-9525

  A Vásárló szóbeli panaszát az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

  A Vásárló írásbeli panaszát az Üzemeltető a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

   

   

   

  Online vitarendezés

   

  Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

  Ön az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

  Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

   

  Békéltető testület

  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

  A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését az Üzemeltetővel közvetlenül megkísérelje.

  Az Üzemeltető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

  Békeltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

  a.) A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint az ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.

  b.) Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   

  A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

   

  Jogérvényesítés

  A Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén a békélető testületi eljárást vagy hatósági eljárást  kezdeményezhet.

  Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

  Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el, az alábbi elérhetőségeken http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálja az Üzemeltető kereskedelmi gyakorlatát. A Felhasználó egyedi ügyének megoldására a fogyasztóvédelmi hatóság átteszi a kérelmező ügyét az illetékes békéltető testülethez.

  A Fogyasztó panaszának elutasítása  esetén joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége a http://www.bekeltetes.hu oldalon található. A békéltető testület eljárása megindításánk a feltétele, hogy azt megelőzően a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje az Üzemeltetőval panaszának rendezését.

  A Felhasználó jogosult követelésének érvényesítésére polgári peres vagy nemperes eljárást kezdeményezni.

  Értékelés, keresőfunkció

  A Termék értékelésére a „Véleményt írok” gombra kattintva van lehetőség az értékelni kívánt Termék aloldalán.

   

   

  A HEMP HEALTH biztosítja, hogy az értékelés funkció csak a Vásárlók számára legyen elérhető. A vélemény írásához nevet és e-mail címet kell megadni, utóbbi alapján azonosítjuk, hogy valós Vásárlóról van-e szó - ha igen, akkor minden review változtatás nélkül kikerül az oldalra, a megadott név feltüntetésével.

   

  A HEMP HEALTH az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint ösztönző e-mailben kérheti az értékelés funkció használatát, illetve azt külön kedvezményekkel ösztönözheti.

   

  A Weboldalon keresőfunkció is található, így lehetőséged van kulcsszavak alapján is rákeresni a kívánt Termékre.

  A Termékeket lehetőséged van

  • népszerűség szerint,
  • ár szerint,
  • felvitel szerint, illetve
  • egyedi termék sorrend alapján szűrni.

   

  20. SZELLEMI TULAJDONJOGOK (SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGY)

     

  23.1. Az Üzemeltető az összes HEMP HEALTH tartalom kizárólagos tulajdonosa, beleértve az összes szerzői jogot, védjegyet, és egyéb szellemi tulajdonjogokat (pl. szoftver, vizuális felületek, szövegek, grafikák, design elemek, számítógépes kód, online platform, termékek, szoftverek, szolgáltatások, beleértve, de nem kizárólagosan, a mobileszköz-alkalmazásokat és a Szolgáltatások minden egyéb elemét (együttesen: az „Anyagok”).

  Az Anyagok Magyarország szerzői jogi, szabadalmi és védjegy törvényei, nemzetközi jogszabályok és egyezmények, valamint minden egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjog, valamint a vonatkozó törvények általi védelemben részesülnek. A Weboldalon található összes Anyag a HEMP HEALTH vagy leányvállalatai vagy kapcsolt vállalatai és/vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogi jogosult tulajdonát képezi. A Weboldalon megjelenő összes védjegy a HEMP HEALTH vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogi tulajdona.

  A Weboldal illetve az azon közzétett valamennyi képi, szöveges, grafikai, illetve videós tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak rögzítése, másolása, letöltése, többszörözése, nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

   

   

  Adatvédelem

  Az Adatkezelési Tájékoztató (ezen belül az Általános Adatkezelési Tájékoztató és a Részletes Adatkezelési Tájékoztató) elérhető a fentiekben megjelölt weboldalon.

  Záró rendelkezések

  A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Üzemeltető - a jogszabályban foglalt keretek között - jogosult egyoldalúan módosítani.

  Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

   

  Jelen ÁSZF 2022. június 8. napjától hatályos.

  Budapest, 2022. június 7.

  1. sz. melléklet Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

  (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Címzett: Hemp Health  Kft.

  Székhely (és egyben a panaszügyintézés helye): 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.

  Panaszügyintézés egyéb helye és visszavételi cím: CBD Corner szaküzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

  Cégjegyzékszám: 08-09-034107

  Adószám: 27730607-2-08

   

   

  Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

   

  Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

  Fogyasztó(k) neve:

  Fogyasztó(k) címe:

   

   

  A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

   

   

  Kelt:

  2. sz. melléklet

  2. melléklet

  Az egyes megyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek listája és elérhetőségei

   

  Baranya megye:

  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
  Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

  KRID: 667360112    

  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  www.baranyabekeltetes.hu

   

  Békés megye:

  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

  Telefon: 06-66-324-976

  Fax: 06-66-324-976

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Telefon:

  46/501-090 (új ügyek)

  46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

  E-mail: bekeltetes@bokik.hu

  www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   

  Budapest:

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefon: 06-1-488-2131

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  www.bekeltet.bkik.hu

   

  Csongrád-Csanád megye:

  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

  Telefon: +36-62/554-250/118

  Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   

   

  Fejér megye:

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

  Telefon: 06-22/510-310

  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

  www.bekeltetesfejer.hu

   

  Győr-Moson-Sopron megye:

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefon: 06-96-520-217

  email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   

  Hajdú-Bihar megye:

  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

  Fax: 06-52-500-720

  E-mail: bekelteto@hbkik.hu

   

  Heves megye:

  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

  Ügyfélfogadási időpontok:

  Hétfő 9.00 - 12.00

  Szerda 9.00 - 12.00

  Péntek 9.00 - 12.00

  Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

  E-mail: bekeltetes@hkik.hu

  (személyesen és telefonon is)

  Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

   

  Jász-Nagykun-Szolnok megye:

  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba

  E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  Telefon: 20/373-2570

   

  Komárom-Esztergom megye:

  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefon: 06-34-513-010

  Fax: 06-34-316-259

  E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

  https://kem-bekeltetes.hu/  

   

  Nógrád megye:

  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

  Telefon: 06-32-520-860

  E-mail: nkik@nkik.h

  www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

  A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

   

  Pest megye:

  Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Telefon: 06-1-792-7881

  http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

  vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

  A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID:560351920

   

  Somogy megye:

  Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

  Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

  E-mail: skik@skik.hu

  www.skik.hu

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefon: 06-42-420-180

  Fax: 06-42-420-180

  e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

   

  Tolna megye:
  Elnök: Mónus Gréta

  Cím: Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefon: 06-74-411-661
  Mobil: 06-30-664-2130
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

   

  Vas megye:

  Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

  hétfő: 8.00-18.00

  kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00

  telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

  Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

  e-mail: bea@vmkik.hu

  Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

  telefon: 30/9566-708

   

  Veszprém megye:

  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

  Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

  Fax: 06-88-412-150

  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

  Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

  A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID 262219313

   

  Zala megye:

  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

  Telefon: 06-92-550-513

  Fax: 06-92-550-525

  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

  http://www.bekelteteszala.hu/

   

   

   

  A listát a bekeltetes.hu Testületek menüpont alatt található elérhetőségek alapján állítottuk össze, ahol a mindenkor aktuális elérhetőségi adatok elérhetőek.

  Adatkezelési tájékoztató
  Adatkezelő

  Név: Hemp Health Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.

  Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@hemphealth.hu

  Cégjegyzékszám: 08-09-034107

  Adószám: 27730607-2-08

  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága

  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

  UNAS Online Kft.

  9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  unas@unas.hu

  A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

  A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

  Mi az a cookie?
  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

  A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

  A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

  A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

  Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

  Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

  Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

  Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

  Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

  Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

  Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

  Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

  Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

  Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

  Kapcsolatfelvétel

  Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

  Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.


  Kezelt adatok

  Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

  Az adatkezelés jogalapja


  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  Regisztráció a weboldalon

  A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

  Az adatkezelés időtartama

  A hozzájárulásának visszavonásáig.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  A rendelés feldolgozása

  A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

  Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

  Az adatkezelés jogalapja

  A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

  A számla kiállítása

  Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

  Kezelt adatok

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama

  A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

  Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

  Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

  Kezelt adatok

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama

  Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

  Az adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

  Garanciális ügyintézés

  Az adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

  Kezelt adatok

  Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

  Az adatkezelés időtartama

  A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

  Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

  Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

  Kezelt adatok

  Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

  Az adatkezelés időtartama

  A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

  A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

  A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

  Kezelt adatok

  A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

  Az adatkezelés időtartama

  A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

  Az adatkezelés jogalapja

  A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

  Marketing célú adatkezelések

  A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

  Kezelt adatok

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

  Kezelt adatok

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama

  A hozzájárulásának visszavonásáig.


  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  Remarketing

  Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

  Kezelt adatok

  A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

  Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

  Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

  Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

  Nyereményjáték

  Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

  Kezelt adatok

  Név, email cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  További adatkezelések

  Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

  Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

  Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

  A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Hemp Health Kft.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

  Telefonszám: 06-30-700-4259

  E-mail cím: info@hemphealth.hu

  Székhely: 9443 Petőháza Bartók Béla u. 16

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

  Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  Az adatfeldolgozó székhelye:2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 29 88 66 70

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com 

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

  Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Hemp Health Kft.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

  Telefonszám: 06-30-700-4259

  E-mail cím: info@hemphealth.hu

  Székhely: 9443 Petőháza Bartók Béla u. 16

  Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Scarbook Kft.

  Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, IV. László Király utca 41.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma:  

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: wilka@enternet.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Hemp Health Kft.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

  Telefonszám: 06-30-700-4259

  E-mail cím: info@hemphealth.hu

  Székhely: 9443 Petőháza Bartók Béla u. 16

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

  Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

  Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

  Az adatfeldolgozó telefonszáma:  

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@barion.com

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

  Az adatkezelés során Önt megillető jogok

  Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog.

  Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

  A hozzájárulás visszavonásának joga

  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

  A személyes adatokhoz való hozzáférés

  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

  • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
  • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
   • az adatkezelés céljai;
   • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
   • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

  Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

  Törléshez - elfeledtetéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Hordozhatósághoz való jog

  Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

  Automatizált döntéshozatal

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

  Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

  Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

  Jogorvoslati lehetőségek

  Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

  Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

  Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

  A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.