+36-30/100-9525 | info@hemphealth.hu | 1085 Budapest, József krt. 59-61.

+36-30/100-9525 | info@hemphealth.hu | 1085 Budapest, József krt. 59-61.

Kedvezményprogram adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Hemp Health Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő, mi) a törzsvásárlói program működtetése érdekében végzett tevékenysége során 

 • a törzsvásárlói programba jelentkező vásárlók és 
 • a hírlevélre feliratkozók  

személyes adatait kezeli (a továbbiakban: Törzsvásárló(k), Érintett(ek), Ön). 

 

Személyes adatnak minősül a Törzsvásárlóra, mint az adatkezelés Érintettjére vonatkozó bármely információ, amely alapján közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, lakcím, e-mail cím, telefonszám vagy a természetes személy testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján az Érintett azonosítható. 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak. 

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

 

Adatkezelőkéntkiemelten fontosnak tartjuk a velünk kapcsolatba kerülő Érintettek magánéletének és személyes adatainak védelmét.  

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályoknak - így különösen a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek - eleget téve kezeljük, továbbá minden esetben megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

A jelen adatkezelés célja, hogy az Érintetteket tájékoztassuk arról, hogy a törzsvásárlói program működtetése érdekében végzett tevékenységünk során milyen adatkezelési tevékenységeket végzünk, és a kezelt személyes adatok védelme érdekében milyen intézkedéseket teszünk meg. 

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK, HOGYAN ÉS MILYEN FORRÁSBÓL? 

 

A törzsvásárlói program működtetése érdekében végzett tevékenységünk során a CBD Corner üzleteinkben közvetlenül az Érintettektől gyűjtjük az alábbi személyes adatokat: 

 • név (vezetéknév és keresztnév), 
 • email cím. 

 

 

MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? 

 

 

A törzsvásárlói programunkba jelentkező Érintettek személyes adatait az alábbi célokból kezeljük: 

 

 • névre szóló törzsvásárlói kártya kibocsátása, törzsvásárlói kedvezmény biztosítása, 
 • hírlevélre történő feliratkozás, 
 • a panaszeljárás lefolytatásához szükséges beazonosítás és kapcsolatfelvétel. 

 

 

MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? 

 

A Törzsvásárlók személyes adatainak kezeléséhez minden esetben az Érintettek hozzájárulását kérjük, így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. 

 

A hozzájárulást adatkezelési célonként külön elkérjük, a hozzájárulás alapjául szolgáló tájékoztatásra történő figyelemfelhívással. 

Hozzájárulás kinyilvánításának minősül, ha a törzsvásárlói kártya igénylő űrlapon egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet bejelölése is. 

 

KI LESZ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE FELJOGOSÍTVA? 

 

Adatkezelőként a Törzsvásárlók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos döntéseket mi hozzuk meg, így a mi felelősségünk a megfelelő beépített adatvédelem biztosítása, és a megfelelő védelmi szintet biztosító, adatkezelésre feljogosított személyek - adatfeldolgozók - kiválasztása is. 

 

 

 

ADATKEZELŐ ADATAI: 

 

Név: Hemp Health Kft. 

Székhely: 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16. 

Cégjegyzékszám: 08-06-015129 

Adószám: 27940655-2-08 

Képviseli: Katona Roland 

E-mail cím: info@hemphealth.hu 

 

 

KIKKEL OSZTHATJUK MEG AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIT? 

 

ADATFELDOLGOZÓK 

A tevékenységünk ellátásához IT (pl. tárhely, IT szolgáltatások, webfejlesztés) és egyéb technikai szolgáltatók (pl. hírlevél szolgáltatás) szolgáltatásait is igénybe kell vennünk. 

Az adatfeldolgozók a nevünkben fogják kezelni a személyes adataidat, szigorúan a mi utasításaink szerint és megfelelő garanciák nyújtása mellett. 

 

Az Érintettek személyes adatait megosztjuk, megoszthatjuk továbbá: 

 

 • ügyvédeinkkel és más tanácsadóinkkal, amikor szakmai tanácsadásra kérjük őket; 
 • egyéb harmadik féllel, ha kötelesek vagyunk nyilvánosságra hozni vagy megosztani a személyes adataidat valamely jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében; 
 • egyéb harmadik féllel a bíróság, a szabályozó hatóság vagy valamely közigazgatási szerv követelményeinek megfelelően eljárva, például házkutatási parancs vagy bírósági végzés teljesítése céljából. 

 

 

 

AZ EGYES ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

 

A részünkre megadott egyes személyes adatokat - az adatkezelés céljára tekintettel - az általunk bevont adatfeldolgozók részére továbbíthatjuk. Az adatfeldolgozók a kapott személyes adatokat az adatkezelőkkel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más adatkezelési célra nem használhatják.  

 

ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG 

NÉV 

CÍM, ELÉRHETŐSÉG 

Szerver szolgáltatás, IT szolgáltatások 

UNAS Online Kft. 

9400 Sopron, Kőszegi út 14. 

unas@unas.hu 

 

Webfejlesztés, honlapüzemeltetés és webhosting szolgáltatás 

UNAS Online Kft. 

9400 Sopron, Kőszegi út 14. 

unas@unas.hu 

 

Hírlevél szolgáltatás 

Mailchimp.com 

The Rocket Science Group LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE Suite Atlanta, GA 30308 USA 

 

 

 

Az adatok rögzítésére és rendszerezésére Google Sheets táblázatkezelő külső szolgáltatót használjuk.   A Google-szolgáltatásoknak az Európai Gazdasági Térségben, így Magyarországon élő felhasználói esetében a Google Ireland Limited az adatfeldolgozója. 

A Google Adatvédelmi Irányelveit itt találod: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

 

 

Az Érintettel adatait a fentieken kívül más címzettek számára, jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti tevékenységünk körében nem továbbítjuk.  

 

MEDDIG KEZELJÜK AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIT?  

 

A Törzsvásárlók törzsvásárlói programban történő részvétel érdekében megadott személyes adatait a törzsvásárlói kártya érvényességi idejéig, azaz – meghosszabbítása hiányában - legfeljebb három évig kezeljük, ezt követően ezek az adatok - havi ellenőrzés alapján - törlésre kerülnek. 

A hírlevél küldéséhez megadott személyes adatokat a feliratkozás visszavonásáig kezeljük, amit az Érintett bármikor megtehet a hírlevél alján szereplő linken. 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható, ebben az esetben a Törzsvásárló általunk kezelt személyes adatait haladéktalanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem eredményezi az ezt megelőzően elvégzett adatkezelési műveletek jogellenessé válását. 

 

HOGYAN VONHATÓ VISSZA A HOZZÁJÁRULÁS? 

 

A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatot postai úton írásban vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató utolsó bekezdésében meghatározott elérhetőségen elektronikus úton fogadjuk. 

 

MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTNEK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN? 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet az alábbi jogok illetnek meg:  

 • Átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről. 
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz. 
 • Az adataid helyesbítéséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): ha megítélése szerint pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk. 
 • Törléshez való jog: ha nincs nyomós ok arra, hogy tovább kezeljük a személyes adatait, vagy felhasználásuk jogellenes, a személyes adatai törlését vagy eltávolítását kérheti tőlünk.   
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: mindaddig, amíg el nem bíráltuk a helyesbítési kérelmét, vagy a törlés alternatívájaként jogában áll „blokkolni” vagy letiltani személyes adatai további felhasználását. 
 • Adathordozhatósághoz való jog: amennyiben szüksége van rá, átadjuk a személyes adatait.  
 • A jogorvoslathoz való jog: jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

 

Ezek a jogok azonban nem abszolút érvényűek: azok gyakorlásának lehetnek feltételei vagy kivételei is. 

 

Az érintetti jogok gyakorlása során indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatjuk az Érintettet a kérelme nyomán hozott döntésekről, és a tervezett vagy megvalósított intézkedésekről. A tájékoztatást ugyanazon csatornán adjuk meg, amit a kérelem előterjesztésekor használtál, kivéve, ha az Érintett kifejezetten máshogy kéri.  

 

 

ADATVÉDELMI ELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS  

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság – Az adatkezelés teljes időtartama alatt jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezeljük a személyes adatait. 

Célhoz kötöttség - A személyes adatait csak egyértelműen meghatározott, jogszerű célból kezelhetjük, és az adatok gyűjtése, illetve az egyéb adatkezelési műveletek az adatkezelés céljához igazodnak. 

Adattakarékosság elve – Csak az adatkezelési célok megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatait kezeljük. 

Pontosság – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nyilvántartási rendszereinkben tárolt adatok az adatkezelés teljes folyamatában a valósággal egyezőek legyenek. 

Korlátozott tárolhatóság - Az adatkezelés időtartamát, illetve az időtartam meghatározására vonatkozó szempontokat úgy határozzuk meg, hogy a személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az adatkezelés célja megvalósul. 

Integritás és bizalmas jelleg - Adatkezelőként a részünkre átadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adataihoz csak a munka- vagy feladatkörük alapján adatkezelésre jogosított munkavállalóink és megbízottjaink férhetnek hozzá. 

Elszámoltathatóság elve - Adatkezelőként az adatkezelés jogszerűségének bizonyítása, azaz a GDPR-ben foglaltaknak való megfelelés igazolása érdekében az adatkezelési tevékenységünket a GDPR foglaltaknak megfelelően dokumentáljuk.  

 

 

 

 

 

ADATBIZTONSÁG 

 

Adatkezelésünk során a személyes adatok biztonsága érdekében a GDPR-ben és az Infotv. -ben foglalt kötelezettségünknek eleget téve megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonsági előírások érvényre juttatásához szükségesek.  

Az adatkezelés biztonságának védelméről olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az adatkezelés során megőrizzük 

 1. a) a titkosságot, azaz megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget, azaz megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást, azaz gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az általunk kezelt személyes adatokat bizalmas adatként kezeljük, és megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

HOVÁ FORDULHAT AZ ÉRINTETT, HA KÉRDÉSE VAN VAGY JOGORVOSLATTAL SZERETNE ÉLNI? 

 

Ha az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban további információkat szeretne kérni vagy a fenti érintetti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, továbbá, ha elégedetlen azzal, ahogyan személyes adatait kezeltük, közvetlenül ide fordulhat:  

 

Név: Hemp Health Kft. 

CBD Corner üzlethelyiség: 1085 Budapest, József krt. 59-61. fszt. 

Képviseli: Katona Roland 

E-mail cím: info@hemphealth.hu 

 

 

Kérjük, adjon meg annyi információt, amennyit csak lehetséges, hogy könnyebben azonosíthassuk az Ön által kért információkat, a kívánt intézkedést, illetve az indokait. 

Kérése elbírálása előtt további információkat kérhetünk az azonosítása érdekében. Ha nem adja meg a kért információkat, és ennek következtében nem áll módunkban Önt azonosítani, megtagadhatjuk kérelme teljesítését. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +3613911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Bírósághoz fordulás joga 

A GDPR és az Infotv.  alapján személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be. 

 

 

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

 

Adatkezelőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsuk.  

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításáról emailben tájékoztatjuk.  

 

 1. november 12.